Баянгол дүүргийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын хорооны бүрэлдэхүүн
1.Төрийн захиргаа, хууль зүйн хороо
2.Төсөв, санхүү, эдийн засгийн хороо
3.Эрүүл мэнд, боловсрол, нийгмийн бодлогын хороо
4.Өмч, газрын харилцаа, Дахин төлөвлөлт, гэр хорооллын барилгажилтын асуудал эрхэлсэн хороо
5.Байгаль орчин, үйлдвэрлэл үйлчилгээ, тохижилтын асуудал эрхэлсэн хороо
6.Засаг даргын мөрийн хөтөлбөрийн хэрэгжилт, олон нийттэй харилцах хороо